لباس مرواریدی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

یقه هفت چپ و راست

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان

یقه آرشال دراپه

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

دوخت یقه سه سانتی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

گره روی کاپ

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

گره ی وسط جلو لباس جلو باز

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان

گره یا چین سوزنی در دو حالت

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان